M_activities

กิจกรรมเด่น

การหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
  คณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมมาธิการศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะและคณะอนุกรรมมาธิการประมวล... [ อ่านต่อ ]
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดจากหนู
    กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองราชบุรี จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดจากหนู โดยนายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมอบยาเบื่อหนูให้กับผู้แทนตลาดสดเทศบาล ตลาดทรัพย... [ อ่านต่อ ]
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  เทศบาลเมืองราชบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ครูและบุคลากรทางการจัดการศึกษา สังกัดกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่... [ อ่านต่อ ]
เปิดห้องสมุดประชาชน
นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดห้องสมุดประชาชน เทศบาลเมืองราชบุรี(อาคารเรือนจำกลางหลังเก่า)เพื่อให้เยาวชน ประชาชนใช้เป็นแหล่งค้นหาข้อมูล         ... [ อ่านต่อ ]
อ่านทั้งหมด...